OD PRIRODNE SVETLOSTI DO TEHNOLOGIJE VEŠTAČKOG SVETLA

 

Ljudska bića doživljavaju prirodu uglavnom čulom vida, odnosno preko svetlosti. I ako teorije o fizici svetlosti imaju različite pristupe, svi dobro znaju da je svetlost vrsta energije.

Svetlost koju ljudsko oko može da vidi je spektar elektromagnetnog zračenja. Vidljivi deo elektromagnetnog spektra podrazumeva talasne dužine između od ljubičaste do crvene boje. Sve druge boje koje se vide nalaze se između ovih boja.

 Izvori svetlosti moraju da pokriju čitav spektar boja vidljive svetlosti da bi boje i živopisni predmeti mogli pravilno da se vide. Sunčeva svetlost, električne i fluorescentne sijalice su takvi izvori svetlosti.

 Električne sijalice ili doba rasvete električnom energijom počelo je 1879. godine sa  Edisonom i njegovim izumom električne sijalice prema dizajnu Henrija Gebela.

 Čovekova pustolovina sa osvetljenjem počela je sa sunčevom svetlošću da bi preko svetlosti vatre, gasnih lampi i sveća stigla do električne sijalice. Rasveta je u današnjem svetu postala veoma dinamičan sektor koji koristi najmodernije tehnologije sa novim optičkim sistemima, da bi ostvario najdelotvorniju rasvetu što znači primerena upotreba električne energije i materijali pogodni za reciklažu koji predstavljaju važne uslove za očuvanje prirode.

 

 IZVORI VEŠTAČKOG SVETLA (SIJALICE)

 

Bulbs - SijalicaNajvažniji elementi rasvete su sijalice. Važno je da izaberete sijalice koje zadovoljavaju vizualnu udobnost i ekonomičnost. Zato morate znati kakve sijalice postoje i koji su prihvaćeni standardi. Karakteristike koje bi trebalo da imate u vidu pri izboru svetlosnog izvora, navedene su u daljem tekstu.

 

1 - Svetlosna efikasnost (η):


Svetlosna efikasnost (η) pokazuje efikasnost kojom se potrošena električna energija pretvara u svetlo. Jedinica mere je lumen po vatu (lm/W). Teorijski govoreći, maksimum svetlosne efikasnosti koji se može postići, sa svom energijom pretvorenom u vidljivo svetlo, je 683 lm/W. Međutim, u praksi je to mnogo niža vrednost, između 10 i 198 lm/W. Radi uštede energije, treba da birate proizvode sa visokom svetlosnom efikasnošću.

 

 

SVETLOSNI IZVORI SVETLOSNA EFIKASNOST (lm/W)
Sijalice sa užarenim vlaknom 8-16
Tungsten halogene sijalice 12-26
Fluorescentne sijalice 45-100
Sijalice sa živinom parom 36-60
Sijalice sa halogenim metalima 70-98
Natrijumove sijalice pod visokim pritiskom 65-140
Natrijumove sijalice pod niskim pritiskom 100-198

 

2- Energetska nalepnica

 

Prema Direktivi EZ 92/75/EEC, sijalice za domaćinstvo koje rade na glavnom naponu i fluorescentne sijalice za domaćinstvo moraju na svom pakovanju nositi energetsku nalepnicu koja pokazuje njihovu energetsku efikasnost. Svetlosni izvori se klasifikuju na klase energetske efikasnosti od A (visoko-efikasni) do G (neefikasni).

 

3 - Vek trajanja sijalice

Vek trajanja sijalice pokazuje koliko sati sijalica može da radi pod standardnim radnim uslovima. Negativni činioci kao što su kolebanje glavnog napona, prašina, vlaga, drmanje ili toplota u okruženju i učestalost paljenja i gašenja sijalice može da smanje vek trajanja sijalice. Kvalitet komponenti kao što su starteri i balasti takođe utiče na vek trajanja sijalice.

 Sa povećanjem rada sijalica smanjuje se njihova efikasnost. Tako da se, iz ugla uštede, preporučuje zamena sijalica kada smanjenje efikasnosti dostigne 70% umesto da se čeka da istekne njen pun vek trajanja.

 

SVETLOSNI IZVORI VEK TRAJANJA SIJALICE (h)

Sijalice sa užarenim vlaknom 1000
Tungsten halogene sijalice 2000-4000
Fluorescentne sijalice 4000-15000
Sijalice sa živinom parom 6000-8000
Sijalice sa halogenim metalima 5600-6500
Natrijumove sijalice pod visokim pritiskom 10000-15000
Natrijumove sijalice pod niskim pritiskom 12000-20000

 

4- Reprodukcija boja

 U zavisnosti od mesta i svrhe, veštačko svetlo trebalo bi da pruži dobru reprodukciju boja jednako kao na prirodnoj dnevnoj svetlosti. Reprezent kvaliteta svetlosti koju svetlosni izvor proizvodi jeste njen indeks reprodukcije boja (Ra). Indeks reprodukcije boja je upoređivanje obojenosti predmeta pod svetlosnim izvorom koji se meri i njegove obojenosti pod referentnim svetlosnim izvorom.


 

Kvalitet reprodukcije boje Grupa reprodukcije boje Index reprodukcije boje Tipična sijalica
Odličan 1 A 90 Tungsten halogena sijalica
Vrlo dobar 1 B 80 - 89 LUMILUX fluorescentna sijalica
Dobar 2 A 70 - 79 Standardna fluorescentna sijalica (25)
Zadovoljavajući 2 B 60 - 69 Standardna fluorescentna sijalica (20,23,30)
Dovoljan 3 40 - 59 Sijalice sa živinom parom (HQL)
Loš 4 39 Natrijumove sijalice pod visokim i niskim pritiskom

 

Svetlosni izvor koji ima Ra vrednost 100 odlično pokazuje sve boje. Što je manja Ra vrednost, lošija je reprodukcija boja.

- Sijalica sa užarenim vlaknom (2700 K)

- Dnevna svetlost (6400 K) Kompaktna fluorescentna sijalica

- Hladno belo (4000 K) Kompaktna fluorescentna sijalica

- Toplo belo (2700 K) Kompaktna fluorescentna sijalica

 

5 - Temperatura boje

Boja svetla sijalice naziva se temperatura boje. Postoje tri osnovne grupe temperatura boje:

toplo belo < 3300 K;

neutralno belo 3300 K – 5000 K

i dnevna svetlost > 5000 K.


 

 

KOMPAKTNE FLUORESCENTNE SIJALICE
(ENERGETSKI EFIKASNE SIJALICE)

 

Kompaktne fluorescentne sijalice (CFL) su sijalice sa gasnim pražnjenjem u kojima se nevidljivi UV zraci proizvedeni u sudaru atoma žive i elektrona koje odaju elektrode u sijalici pretvara u vidljivo zračenje (tj. svetlo) uz pomoć fosfora. Za razliku od fluorescentnih sijalica, njima za rad nisu potrebne dodatne komponente kao što su starter i balast. One mogu da se uključe direktno na gradsku mrežu. 

 

1- Opšte karakteristike

Kompaktne fluorescentne sijalice imaju svetlosnu efikasnost 50 – 100 lm/W dok sijalice sa užarenim vlaknom 10 – 22 lm/W. To znači da kompaktne fluorescentne sijalice pretvaraju električnu energiju u svetlo pet puta brže od sijalica sa užarenim vlaknom. Imaju dug vek trajanja, između 4000 i 15000 sati dok sijalice sa užarenim vlaknom u proseku imaju vek trajanja od 1000 sati. Prave se u velikom broju boja i oblika. Lako se postavljaju i nisu im potrebni dodatni elementi kao što su starter i balast. Na njih ne utiče mnogo kolebanje struje u gradskoj mreži. Ne odaju mnogo toplote dok rade.

Kompaktne fluorescentne sijalice sa EMC (elektromagnetnom kontrolom) ne odaju štetne magnetne talase. Budući da se materijali koji se koriste u proizvodnom procesu mogu 100% reciklovati, ove sijalice ne zagađuju životnu okolinu.

U poslovnom sektoru, rasveta troši oko 26% ukupno potrošene električne energije u poslovnim zgradama. Još 10% električne energije troši se u zgradama za rashladne uređaje da bi se ublažila toplota koju odaje električna rasveta.

Energetski efikasna rasveta troši samo jednu trećinu energije standardne rasvete sa sijalicama sa užarenim vlaknom. Ovakva rasveta predstavlja najefikasniju uštedu za poslovni sektor. Ako kompanije pređu na energetski efikasnu rasvetu, to može da im smanji troškove rasvete do 70%, u zavisnosti od rasvetnih tehnologija koje se zamenjuju. Zarada na ulaganju u modifikovanje rasvete obično je veća od 30% sa jednostavnom otplatom u tri godine.

Bilo da je reč o modifikovanju, preoblikovanju ili građenju nove zgrade, dobar rasvetni dizajn je ključ za smanjenje troškova struje za osvetljenje. Konvencionalne sijalice sa užarenim vlaknom su najmanje efikasan vid rasvete. One pretvaraju samo oko 10% energije u svetlo dok ostalo pretvaraju u toplotu. Tehnologije za energetski efikasnu rasvetu koje postoje na tržištu obuhvataju dnevnu svetlost, fluorescentne sijalice i sijalice sa pražnjenjem visokog intenziteta. Led lampice (bez vlakana) predstavljaju naprednu tehnologiju koja se razvija. O tim tehnologijama se govori u daljem tekstu.

 

Konvencionalne fluorescentne sijalice sa magnetnim balastom troše oko jedne trećine energije potrebne za sijalice sa užarenim vlaknom. Energetski efikasne fluorescentne sijalice kombinuju fluorescentne sijalice manjeg prečnika sa elektronskim balastom. Njima je potrebno samo dve trećine od ukupne energije koja je potrebna konvencionalnim sijalicama sa užarenim vlaknom.

Kompaktne fluorescentne sijalice traju do 10 puta duže nego sijalice sa užarenim vlaknom i koriste oko jedne četvrtine energije proizvodeći 90% manje toplote. Čak i manje fluorescentne sijalice, subkompaktne, napravljene su da zamene sijalice sa užarenim vlaknom u standardnim instalacijama. Kompaktno fluorescentne podne lampe preporučuju se kao energetski efikasna alternativa za halogene podne lampe. Energetski efikasna podna lampa daje oko 50% više svetla dok troši samo četvrtinu energije halogene podne lampe. Kompaktna fluorescentna podna lampa je i mnogo bezbednija od halogene jer je temperatura halogene sijalice 1000° F dok je temperatura fluorescentne samo 100° F.

 

2- Pogodnosti

Napredne tehnologije rasvete kao što su fluorescentne sijalice i sijalice sa pražnjenjem visokog intenziteta nekoliko su puta energetski efikasnije od tradicionalnih sijalica sa užarenim vlaknom. Zarada na ulaganju u zamenu sijalica sa užarenim vlaknom obično je veća od 30%. Uz to, korišćenje dnevne svetlosti može da obezbedi pun spektar, prirodnu svetlost bez ikakve upotrebe električne energije. Ove efikasne rasvetne alternative traju 5 do 13 puta duže od tradicionalne rasvete, smanjujući troškove nezgoda i održavanja. Osim toga, istraživanja ukazuju na to da dobro osmišljeno osvetljenje povećava produktivnost zaposlenih.

 

3 - Ušteda energije

Ova tabela pokazuje godišnju uštedu energije koja se dobije upotrebnom fluorescentne sijalice u odnosu na sijalicu sa užarenim vlaknom uz jednaku količinu svetla koju daju.

 

Sijalica sa užarenim vlaknom(w) Fluorescentna(w) Godišnja ušteda u Kw/h
60 15 180
75 20 220
100 25 300

(Pod pretpostavkom da se sijalica koristi 4000 sati/godišnje)

 

4 - Ispuštanje štetnih materija

Osvetljenje je odgovorno za 450 miliona tona CO2 koji se godišnje ode u atmosferu samo u Sjedinjenim državama. Zbog prednosti koju imaju nad tradicionalnim sijalicama sa užarenim vlaknima, napredne rasvetne tehnologije mogu značajno da smanje odavanje CO2 u atmosferu. Jedna kompaktna fluorescentna sijalica sprečava odavanje 8-16 funti sumpor dioksida koji stvara kisele kiše i 1000-2000 funti ugljen dioksida. Primena napredne rasvetne tehnologije na široj skali može smanji odavanje ugljen dioksida za stotine miliona tona godišnje.

 

STANDARDI KVALITETA

Postoji mnogo standarda koji određuju kriterijume za kvalitet osvetljenja. U svakoj zemlji postoje ustanove koje određuju standarde za kvalitet, upotrebu i bezbednost i za to izdaju validne certifikate. Najsveobuhvatniji certifikat u Turskoj koji se odnosi na rasvetu je TS 8697 EN 60598-I. Pored njega, postoje i drugi certifikati koji su međunarodno priznati. Standardi ISO9000, EZ deklaracija, ENEC i VDE traže se za proizvod dobrog kvaliteta.

 

Kriterijumi za kvalitet koje energetski efikasne sijalice moraju da ispune u smislu opštih standarda su sledeći:
- Svetlosna efikasnost ne sme da bude ispod 50lm/W.
- Energetska efikasnost ne sme da bude ispod 85%.
- Indeks reprodukcije boja (Ra) mora biti iznad 80.
- Vek trajanja mora da se potvrdi rezultatima testova i ne sme da bude ispod 4000 sati. Kod energetski efikasne sijalice dobrog kvaliteta vek trajanje je između 6000 i 10000 sati.
- Plastični poklopac mora biti otporan na toplotu (standard LVD).
- Postavljanje delova proizvoda (cevi, poklopci, priključci i električni delovi) moraju biti u skladu sa standardima zaštite i bezbednosti za električnu robu što mora da se potvrdi testovima (standard LVD).
- Vrednost cos0 mora da bude iznad 0.5
- Energetski efikasne sijalice moraju da imaju elektromagnetnu kontrolu (EMC) radi sprečavanja elektromagnetnog zagađenja.

 

čuvajte vaš novac